Dr.sci. Tamara Ristić


Dr Tamara Ristić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2007. sa prosečnom ocenom 9.2. Odmah po završetku osnovnih studija upisala je doktorske studije na matičnom fakultetu. 2011. godine upisala je specijalističke studije na Stomatološkom fakultetu u Pančevu a od 2014. godine je specijalista parodontologije i oralne medicine. Tokom specijalističkih studija usavršavala se u oblasti parodontalne plastične hirurgije na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Vojnomedicinske akademije.

Tokom 2008. radila je kao saradnik u nastavi na Katedri za histologiju i embriologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu a od 2009. godine zaposlena je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu kao asistent na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu. Saradnik je na više medjunarodnih naučnih projekata. Pohađala je više kurseva iz oblasti estetskih tretmana orofacijalne regije.

Dr Tamara Ristić, u toku sledeće godine, planira odbranu svoje doktorske teze pod nazivom „ Procena efikasnosti fibrina obogaćenog trombocitima (PRF) u terapiji gingivalnih recesija“.

Redovan je učesnik domaćih i međunarodnih naučnih simpozijuma i kongresa.