Ostatak Tima


Ostatak našeg profesionalnog i mladog tima čine stručnjaci iz različitih sfera u oblasti stomatologije. Jedan od naših glavnih mota je: “Kvalitet ispred svega” a tome u velikoj meri doprinose naši stručni saradnici.

Mr. Sci. Ivan Dr Kosanić

Specijalista oralne hirurgije

Stomatolog

Studije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je školske 1999/2000 godine a diplomirao u junu 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,33 i time stekao stručni naziv doktora stomatologije. Septembra 2005. godine upisuje magistarske postdiplomske studije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, iz naučne oblasti oralna hirurgija.

Magistarsku tezu pod nazivom „Autotransplantati mandibule u preimplantološkoj pripremi prednjeg segmenta maksile“ uspešno je odbranio u septembru 2010. godine i time stekao zvanje Magistar stomatoloških nauka. U maju 2009. godine započinje specijalizaciju na Klinici za Oralnu hirurgiju, Stomatološkog fakulteta u Beogradu, koju završava u junu 2012. godine, čime
je stekao pravo na zvanje Specijalista oralne hirurgije.

U dosadašnjem stručnom i naučnom radu Dr Ivan Kosanić pokazao je zanimanje za multidisciplinarni pristup stomatološkoj terapiji, usavršavanje postojećih i uvođenje novih procedura i protokola u oralno-hirurškoj praksi.Do sada je objavio ili prezentovao ukupno 18 stručnih i naučnih radova na domaćim i stranim kongresima i simpozijumima iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.

Dr Ivan Kosanić je član više nacionalnih i međunarodnih udruženja: Stomatološka komora Srbije (SKS, Licenca br. 300535), Srpsko lekarsko društvo (SLD), Sekcija za Oralnu hirurgiju i Oralnu implantologiju (SOHIS), International Team for Implantology (ITI).

Aktivan je učesnik sastanaka i simpozijuma Sekcije za oralnu hirurgiju i oralnu implantologiju Srpskog lekarskog društva kao i stručnih sastanaka ITI Study Club Belgrade, čiji je i član. Posvećen stalnom usavršavanju, Dr Ivan Kosanić je redovan učesnik skupova kontinuirane edukacije i praktičnih kurseva iz svih oblasti stomatologije a posebno iz oblasti oralne hirurgije i implantologije. Neki od skupova na kojima je učestvovao su: osnovni (2008), napredni (2008) i viši napredni (2009) kursevi oralne implantologije u organizaciji kompanije Straumann A.G., hirurški i protetski kurs (2009) u organizaciji kompanije Nobel Biocare, hirurški kurs ugradnje mini dentalnih implantata (2007) u organizaciji kompanije Imtec.